Telefon
Bilgi Formu

Kvkk Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ile, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin çeşitli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize, söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza aşağıdaki kanallar vasıtasıyla yazılı olarak ileteceğiniz başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  • BAŞVURU SAHİBİ’NİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tarafınızca bu form kapsamında iletilmesi gereken kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Adı- Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası (Yabancılar İçin Uyruk/Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası) :

Cep Telefonu Numarası:

Faks Numarası:

E-posta Adresi:

İkametgah Adresi:

İşyeri Adresi:

  • LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİYİ BELİRTİNİZ.

Başvuruda Bulunmak İstenen Şirket:

□ Müşteri

□ İş Ortağı

□ Ziyaretçi

□ Çalışan, Çalışan Adayı

□ Diğer......................

  • BAŞVURU SAHİBİ’NİN TALEBİ:

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.)

1.

Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2.

Eğer şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

3.

Eğer şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

4.

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

5.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.

Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

6.

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,

Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

7.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin,

□ Silinmesini

veya

□ Anonim hale getirilmesini istiyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

8.

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

9.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir.

  • TALEBE İLİŞKİN AÇIKLAMA

(Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. )

  • BAŞVURU KANALLARI:

Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, aşağıdaki başvuru adreslerine, işbu formun eksiksiz doldurulması ve imzalı olarak aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletilmesi suretiyle yapılabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMA

Şahsen

Serçeönü Mah. Ahi Evran Cad. No:11 Kat 7/20 Kocasinan/KAYSERİ

Başvuru Sahibi’nin aşağıdaki başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması mümkündür.

Noter Vasıtasıyla Tebligat İle

Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

İadeli Taahhütlü Mektup İle

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle

bilgi@ibf.com.tr

Başvuru Sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve E-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

KEP başvurusunun konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

  • LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ. □ Adresime gönderilmesini istiyorum. □ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. □ Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketimiz ayrıca, Başvuru Sahibi’nin başvurusunun talebe uygun biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

KişiselVeri/BaşvuruSahibi:
AdıSoyadı:
BaşvuruTarihi:
İmza:

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.